Personuppgifter

Viktigt om personuppgifter (GDPR gäller fr.o.m. 180525)
Den nya dataförordningen innehåller delvis nya regler. Lagret samlar inte in annan information om dig än den som du skickar in på eget initiativ plus i vissa fall ett kompletterande telefonnummer. Vi raderar kopior på licenser och ID-handlingar
omedelbart efter vi ställt in dina behörigheter och ev. giltighetstid i nätbutiken. För tillståndsinnehavare sparar vi en kopia på tillstånden så länge de är giltiga. Om du skickat in tillståndskopian i elektronisk form (t.ex. en pdf-fil) sparar vi den elektroniskt. Har du i stället skickat in på papper sparar vi den i en pärm. Den omvandlas inte till en digital kopia.

Rätt till registerutdrag, rättning av felaktiga uppgifter och radering
Du som privatperson eller enskild näringsidkare har rätt till att få ett registerutdrag, möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt, med vissa undantag enligt annan lagstiftning, rätt att få alla dina uppgifter raderade. Radering sker också periodiskt per automatik i våra datasystem - gäller dock ej kunder som begärt inloggning. Då sker gallring med betydligt större mellanrum.

Certifikatkopia
Du som har gått ICP-utbildningen fr.o.m. 2016 har fått en elektronisk kopia på ditt certifikat. Vi sparar också en kopia på detta för att ha en reserv åt dig i fall du blir av med ditt diplom på papper och din egen
elektroniska kopia. Om du inte vill att vi sparar denna hos oss kan du meddela oss detta så tar vi bort kopian.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter delas ej med någon annan än de företag som ingår i familjens ägo och som hanterar dina order av varor och tjänster
på pyroshop.org. Uppgifterna används endast för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. I stort sett har alla personuppgifter hanterats likadant under 25 års tid och det har aldrig inneburit något problem för någon part. Sverige har länge haft en mycket sträng lagstiftning på området.

Datamedia och papper
Lägg märke till att GDPR endast gäller datamedia och inte papper. I bokföring sparas personuppgifter på papper enligt lag i tio år efter utgånget bokföringsår.

Sekretess
Vi hanterar alla dina uppgifter under sekretess om du inte i något särskilt fall själv har begärt annan hantering (t.ex. en önskan om överlämnande av kontaktuppgifter i samband med samåkning till en utbildning i Ronneby eller annan aktivitet med annan kund som också uttryckt en önskan därom).

Inte nog med att vi hanterar dina uppgifter mycket restriktivt, vi tar för givet att även du hanterar vissa av våra uppgifter (de som inte är uttryckligen offentliga) på samma sätt. Ansvar och respekt är något som fungerar endast om båda parter uppfyller sin del av avtalet. Det har kommit lite i skymundan i Internettider, tyvärr.

Har du frågor om ovanstående är du alltid välkommen att höra av dig.